ข้อมูลโรงเรียนวัดหนองประทุน

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 3 7 10
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 4 6 10
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 4 8 12
รวม อนุบาล 11 21 32
ป.1 9 5 14
ป.2 9 10 19
ป.3 9 8 17
ป.4 7 11 18
ป.5 9 3 12
ป.5 12 6 18
รวม ประถม 55 43 98
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 66 64 130
แผนที่โรงเรียนวัดหนองประทุน