ข้อมูลโรงเรียนวัดสัมมาราม

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 10 8 18
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 9 6 15
รวม อนุบาล 19 14 33
ป.1 6 12 18
ป.2 5 7 12
ป.3 7 8 15
ป.4 8 5 13
ป.5 5 3 8
ป.5 8 8 16
รวม ประถม 39 43 82
ม.1 8 6 14
ม.2 8 6 14
ม.3 8 3 11
รวม มัธยม 24 15 39
รวม ทั้งหมด 82 72 154
แผนที่โรงเรียนวัดสัมมาราม