ข้อมูลโรงเรียนวัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 8 7 15
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 7 8 15
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 9 14 23
รวม อนุบาล 24 29 53
ป.1 7 4 11
ป.2 6 7 13
ป.3 2 9 11
ป.4 13 8 21
ป.5 6 10 16
ป.5 8 5 13
รวม ประถม 42 43 85
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 66 72 138
แผนที่โรงเรียนวัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์)