ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยยาง

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 5 1 6
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 5 8 13
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 7 3 10
รวม อนุบาล 17 12 29
ป.1 7 5 12
ป.2 1 7 8
ป.3 9 9 18
ป.4 11 7 18
ป.5 9 12 21
ป.5 5 10 15
รวม ประถม 42 50 92
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 59 62 121
แผนที่โรงเรียนบ้านห้วยยาง