ข้อมูลโรงเรียนชุมชนวัดท่าผา

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 5 4 9
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 2 4 6
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 2 6 8
รวม อนุบาล 9 14 23
ป.1 6 3 9
ป.2 1 2 3
ป.3 3 2 5
ป.4 5 3 8
ป.5 2 5 7
ป.5 2 4 6
รวม ประถม 19 19 38
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 28 33 61
แผนที่โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา