ข้อมูลโรงเรียนวัดม่วง

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 10 11 21
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 10 7 17
รวม อนุบาล 20 18 38
ป.1 4 5 9
ป.2 7 9 16
ป.3 3 10 13
ป.4 10 5 15
ป.5 7 3 10
ป.5 6 6 12
รวม ประถม 37 38 75
ม.1 12 8 20
ม.2 4 6 10
ม.3 5 6 11
รวม มัธยม 21 20 41
รวม ทั้งหมด 78 76 154
แผนที่โรงเรียนวัดม่วง