ข้อมูลโรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 9 5 14
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 5 5 10
รวม อนุบาล 14 10 24
ป.1 13 3 16
ป.2 7 10 17
ป.3 5 14 19
ป.4 10 10 20
ป.5 5 10 15
ป.5 9 7 16
รวม ประถม 49 54 103
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 63 64 127
แผนที่โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด)