ข้อมูลโรงเรียนวัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 3 1 4
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 1 1 2
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 0 2 2
รวม อนุบาล 4 4 8
ป.1 2 1 3
ป.2 1 6 7
ป.3 4 4 8
ป.4 2 2 4
ป.5 5 1 6
ป.5 4 7 11
รวม ประถม 18 21 39
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 22 25 47
แผนที่โรงเรียนวัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล)