ข้อมูลโรงเรียนวัดมาบแค

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 5 5 10
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 8 4 12
รวม อนุบาล 13 9 22
ป.1 10 10 20
ป.2 13 8 21
ป.3 6 5 11
ป.4 8 9 17
ป.5 8 10 18
ป.5 8 2 10
รวม ประถม 53 44 97
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 66 53 119
แผนที่โรงเรียนวัดมาบแค