ข้อมูลโรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 17 27 44
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 26 25 51
รวม อนุบาล 43 52 95
ป.1 34 32 66
ป.2 23 24 47
ป.3 21 26 47
ป.4 32 27 59
ป.5 33 29 62
ป.5 28 25 53
รวม ประถม 171 163 334
ม.1 38 32 70
ม.2 29 28 57
ม.3 26 21 47
รวม มัธยม 93 81 174
รวม ทั้งหมด 307 296 603
แผนที่โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5)