ข้อมูลโรงเรียนวัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 8 12 20
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 13 14 27
รวม อนุบาล 21 26 47
ป.1 17 13 30
ป.2 15 15 30
ป.3 17 14 31
ป.4 14 8 22
ป.5 18 9 27
ป.5 16 14 30
รวม ประถม 97 73 170
ม.1 29 17 46
ม.2 14 9 23
ม.3 21 6 27
รวม มัธยม 64 32 96
รวม ทั้งหมด 182 131 313
แผนที่โรงเรียนวัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี)