ข้อมูลโรงเรียนวัดเหนือ

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 10 5 15
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 7 2 9
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 8 6 14
รวม อนุบาล 25 13 38
ป.1 5 7 12
ป.2 2 5 7
ป.3 3 9 12
ป.4 11 5 16
ป.5 7 7 14
ป.5 4 4 8
รวม ประถม 32 37 69
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 57 50 107
แผนที่โรงเรียนวัดเหนือ