ข้อมูลโรงเรียนวัดหลวง

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 8 2 10
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 8 4 12
รวม อนุบาล 16 6 22
ป.1 4 7 11
ป.2 8 9 17
ป.3 5 5 10
ป.4 1 5 6
ป.5 2 6 8
ป.5 4 6 10
รวม ประถม 24 38 62
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 40 44 84
แผนที่โรงเรียนวัดหลวง