ข้อมูลโรงเรียนวัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 2 1 3
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 1 3 4
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 0 3 3
รวม อนุบาล 3 7 10
ป.1 4 2 6
ป.2 2 4 6
ป.3 0 2 2
ป.4 5 3 8
ป.5 3 1 4
ป.5 1 2 3
รวม ประถม 15 14 29
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 18 21 39
แผนที่โรงเรียนวัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา)