ข้อมูลโรงเรียนธรรมาธิปไตย

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 10 5 15
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 12 12 24
รวม อนุบาล 22 17 39
ป.1 15 8 23
ป.2 11 5 16
ป.3 16 9 25
ป.4 16 10 26
ป.5 8 10 18
ป.5 9 10 19
รวม ประถม 75 52 127
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 97 69 166
แผนที่โรงเรียนธรรมาธิปไตย