ข้อมูลโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งาม

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 1 1 2
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 0 5 5
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 0 1 1
รวม อนุบาล 1 7 8
ป.1 1 1 2
ป.2 1 1 2
ป.3 3 5 8
ป.4 1 0 1
ป.5 2 0 2
ป.5 1 0 1
รวม ประถม 9 7 16
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 10 14 24
แผนที่โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งาม