ข้อมูลโรงเรียนวัดช่องพราน

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 3 4 7
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 16 11 27
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 15 12 27
รวม อนุบาล 34 27 61
ป.1 16 20 36
ป.2 15 16 31
ป.3 19 13 32
ป.4 8 14 22
ป.5 17 15 32
ป.5 24 14 38
รวม ประถม 99 92 191
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 133 119 252
แผนที่โรงเรียนวัดช่องพราน