ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองตาพุด

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 6 10 16
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 8 9 17
รวม อนุบาล 14 19 33
ป.1 8 3 11
ป.2 10 10 20
ป.3 13 11 24
ป.4 3 6 9
ป.5 10 9 19
ป.5 7 5 12
รวม ประถม 51 44 95
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 65 63 128
แผนที่โรงเรียนบ้านหนองตาพุด