ข้อมูลโรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 8 4 12
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 6 6 12
รวม อนุบาล 14 10 24
ป.1 5 7 12
ป.2 5 11 16
ป.3 4 5 9
ป.4 5 6 11
ป.5 6 3 9
ป.5 9 6 15
รวม ประถม 34 38 72
ม.1 6 4 10
ม.2 7 8 15
ม.3 10 12 22
รวม มัธยม 23 24 47
รวม ทั้งหมด 71 72 143
แผนที่โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร)