ข้อมูลโรงเรียนวัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 4 5 9
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 4 6 10
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 9 9 18
รวม อนุบาล 17 20 37
ป.1 8 8 16
ป.2 10 5 15
ป.3 10 2 12
ป.4 7 10 17
ป.5 12 14 26
ป.5 8 11 19
รวม ประถม 55 50 105
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 72 70 142
แผนที่โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ)