ข้อมูลโรงเรียนวัดพระศรีอารย์

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 8 6 14
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 3 2 5
รวม อนุบาล 11 8 19
ป.1 2 6 8
ป.2 3 6 9
ป.3 3 6 9
ป.4 1 4 5
ป.5 5 10 15
ป.5 6 3 9
รวม ประถม 20 35 55
ม.1 12 10 22
ม.2 5 8 13
ม.3 6 9 15
รวม มัธยม 23 27 50
รวม ทั้งหมด 54 70 124
แผนที่โรงเรียนวัดพระศรีอารย์