ข้อมูลโรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 6 8 14
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 10 9 19
รวม อนุบาล 16 17 33
ป.1 4 6 10
ป.2 7 7 14
ป.3 6 7 13
ป.4 7 2 9
ป.5 7 5 12
ป.5 8 7 15
รวม ประถม 39 34 73
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 55 51 106
แผนที่โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์)